nach
Niklosdag 2018
Deeg bis
Wëllkomm
beim Kleeschen an dem Houseker

Opgestallt vun de Frënn vum Kleeschen A.s.b.l.  24, rue Wangert  L-6931 Mensder   -  

Webmaster: www.rubi.lu  -  info@rubi.lu   -   Last update: 15.10.2017 BS

Logo Comic Kleeschen: Romain GANSEN - Photoen vum Kleeschen: Yves KORTUM

Kontact: info@kleeschen.lu -  Online zanter 2002

NEWS UPDATE !
AKTIOUN 2017 ONLINE !Projets/Pages/2017_Famill_a_Foyer.html

Reportage am Wort vum Dezember 2016