Opgestallt vun de Frënn vum Kleeschen A.s.b.l.  24, rue Wangert  L-6931 Mensdorf   -  

Webmaster: www.rubi.lu  -  info@rubi.lu   -   Last update: 27.01.2015

Logo Comic Kleeschen: Romain GANSEN - Photoen vum Kleeschen: Yves KORTUM

Contact: info@kleeschen.lu -  Online zanter 2002

nach
Nikloosdaag 2017
Deeg bis
Wëllkomm
beim Kleeschen an dem Housécker

Opgestallt vun de Frënn vum Kleeschen A.s.b.l.  24, rue Wangert  L-6931 Mensdorf   -  

Webmaster: www.rubi.lu  -  info@rubi.lu   -   Last update: 12.12.2016 BS

Logo Comic Kleeschen: Romain GANSEN - Photoen vum Kleeschen: Yves KORTUM

Contact: info@kleeschen.lu -  Online zanter 2002

NEWS UPDATE !
Aktioun 2016
“GoUrban”

Reportage am Wort vum Dezember 2016

D’Firma ENERGUS vum Houwald huet de Kleeschen ennerstëtzt an an der Caritas en Grill vun Napoleon zur Verfügung gestallt, Hei méi do zou ;-).Projets/Pages/2016_Caritas_Accueil_de_Jour.html