Opgestallt vun de Frënn vum Kleeschen A.s.b.l.  24, rue Wangert  L-6931 Mensdorf   -  

Webmaster: www.rubi.lu  -  info@rubi.lu   -   Last update: 27.01.2015

Logo Comic Kleeschen: Romain GANSEN - Photoen vum Kleeschen: Yves KORTUM

Contact: info@kleeschen.lu -  Online zanter 2002

nach
Nikloosdaag 2015
Deeg bis
Wëllkomm
beim Kleeschen an dem Housécker

RTL Télé Lëtzebuerg Réportage vum 6.12.2012

De Kleeschen beim Wulli am M-Club

@ Eldoradio Dance Mix 6.12.12

Opgestallt vun de Frënn vum Kleeschen A.s.b.l.  24, rue Wangert  L-6931 Mensdorf   -  

Webmaster: www.rubi.lu  -  info@rubi.lu   -   Last update: 31.01.2015

Logo Comic Kleeschen: Romain GANSEN - Photoen vum Kleeschen: Yves KORTUM

Contact: info@kleeschen.lu -  Online zanter 2002

Aktioun 2014 oofgeschloss!!